ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง

            สำหรับนักเดินทาง นอกจากความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ความปลอดภัยถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากถามนักเดินทางทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ความปรารถนาสูงสุดของการเดินทางคือความสะดวกราบรื่นและความปลอดภัย

เดินทางเมื่อไหร่อุ่นใจเสมอกับประกันภัยเดินทาง

            เพราะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะเดินทาง การประกันภัยระหว่างเดินทางจึงเป็นการคุ้มครองให้นักเดินทางทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกราบรื่น ปลอดภัย รวมถึงคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจทำให้นักเดินทางได้รับอันตราย

ความหมายของประกันภัยเดินทาง

            ประกันภัยเดินทาง คือ การประกันภัยอันตรายและความไม่สะดวกราบรื่นต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง ไม่ว่าการเดินทางนั้นจะใกล้หรือไกล เป็นการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ว่าการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ

ประโยชน์ของการทำประกันภัยเดินทาง

            การทำประกันภัยเดินทางนั้นช่วยสร้างความมั่นใจ อุ่นใจและเป็นเสมือนหลักประกันให้กับนักเดินทางทุกคน ไม่ว่าการเดินทางนั้นจะพบกับปัญหา อุปสรรคหรือว่าอุบัติเหตุหรือไม่ ซึ่งการทำประกันภัยเดินทางมีประโยชน์ต่อนักเดินทาง ดังนี้

 1. ดูแลการรักษาพยาบาล กรณีการเดินทางส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
 2. คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
 3. คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือล่าช้ากว่ากำหนด
 4. คุ้มครองกรณีการเดินทางหรือเที่ยวบินล่าช้า
 5. คุ้มครองภัยจากการเดินทาง การปล้น การจี้ ฯลฯ

ประกันภัยเดินทางมีกี่ประเภทและมีขอบเขตในการคุ้มครองอย่างไร

            ปัจจุบันประกันภัยเดินทางมีหลายประเภทมาก ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการคุ้มครองที่แต่ละบริษัทจัดให้ ยิ่งบริษัทไหนให้การคุ้มครองสูงและครอบคลุม ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยเดินทางก็จะสูงตาม ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วมีขอบเขตในการคุ้มครอง ดังนี้

 1. กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียมือเท้าและสายตาจากการเกิดอุบัติเหตุ
 2. กรณีรักษาตัวติดต่อกันในสถานพยาบาลและเสียชีวิตหรือสูญเสียมือเท้าและสายตา ภายใน 180 วัน นับแต่เกิดอุบัติเหตุ
 3. ชดใช้ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลนั้นตามที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
 4. กรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน จะคุ้มครองเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางและความล่าช้าต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 5. กรณีเดินทางด้วยเรือ จะคุ้มครองอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางน้ำทั้งหมด
 6. กรณีเดินทางด้วยรถ จะคุ้มครองอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทั้งหมด

สำหรับการคุ้มครองอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ ซึ่งการคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมการคุ้มครองและเงื่อนไขที่ทำกับบริษัทที่รับทำประกันภัยเดินทาง

หลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

            การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุนั้น วงเงินในการจ่ายอาจขึ้นอยู่กับประกันภัยเดินทางที่แต่ละคนซื้อกับแต่ละบริษัท แต่โดยปกติแล้วหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะจ่ายให้ดังนี้

 1. กรณีเสียชีวิต จ่าย 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. กรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญ ได้แก่ มือ เท้าและสายตา ทั้งสองข้าง จ่าย 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง จ่าย 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง จ่าย 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 5. กรณีสูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง จ่าย 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 6. กรณีสูญเสียอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ได้แก่ มือ เท้าและสายตาเพียงหนึ่งข้าง จ่าย 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ซึ่งในกรณีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษัทจะจ่ายให้กับกรณีที่เกิดขึ้นสูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น

ทำไมบางกรณีบริษัทจึงปฏิเสธความรับผิดชอบ

            การทำประกันภัยเดินทางนั้น ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ จนส่งกระทบต่อผู้ทำประกันก็จริง แต่ก็มีหลายกรณีเช่นกันที่บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบและไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ ซึ่งกรณีต่อไปนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้

 1. เกิดจากการฆ่าตัวตายหรือพยายามทำร้ายตัวเอง
 2. เกิดจากการทะเลาะวิวาท
 3. เกิดจากการก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
 4. เกิดจากการได้รับเชื้อโรค
 5. เกิดจากการแท้งลูก
 6. เกิดจากการควบคุมสติไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุราหรือยาเสพติด
 7. เกิดจากการล่าสัตว์ป่า การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า การเล่นสกีน้ำ การเล่นสเก็ตทุกประเภท การเล่นโปโล การโดดร่มและการชกมวยอาชีพ
 8. เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงครามหรือการปราบปราม แต่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามอัตราส่วน ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน
 9. กรณีเกิดจากสงคราม สงครามการเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การรุกราน การก่อความวุ่นวายต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานและการจลาจล
 10. เกิดจากการรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม
 11. เกิดจากอาวุธนิวเคลียร์และการแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสี

เหล่านี้คือกรณีต่าง ๆ ที่บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดขึ้น รวมทั้งไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ด้วย ดังนั้นผู้ทำประกันภัยเดินทางจำเป็นต้องศึกษาข้อตกลงก่อนการซื้อประกันภัยเดินทางกับแต่ละบริษัทให้ดี ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดกรณีมีอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นจริง

การทำประกันภัยเดินทางนับว่ามีประโยชน์สูงสุดจริง ๆ สำหรับนักเดินทางทุกคน ช่วยให้นักเดินทางอบอุ่นและมั่นใจทุกครั้งที่ต้องเดินทาง ราวกับมีเพื่อนเดินทางที่ดีที่สุด ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะไกลหรือใกล้และจะต้องเกิดกับเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตาม…

travel-insurance.999article.com